زمانی که سطح لوله صاف باشد و جوش آن با دقت زده شود، کیفیت لوله افزایش میابد که تاثیر مستقیم بر روی قیمت این لوله‌ها دارد.