چند قطعه ۵ سانتی‌متری از لوله را برش زده و به محل خط یا درز مخفی که شک دارید علامت گذاری کنید.  یک شاقول را در سر لوله قرار دهید و با پتک بکوبید. این کار را در کل قطعات انجام بدهید. اگر محل خط مشکوک درز مخفی باشد، در تمام لوله‌ها از همان نقطه دچار گسیختگی می‌شود.